Συντηρηση πισινας

Η συντήρηση της πισίνας είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο απαραίτητες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της πισίνας.

Η διαδικασία που ακολουθείται για να έχουμε μια ολοκληρωμένη συντήρηση πισίνας είναι η ακόλουθη:

  • Καθαρισμός των επιπλεόντων ή καθήμενων στον πυθμένα ορατών ρύπων με την χρήση της απόχης.
  • Σκούπισμα του πυθμένα.
  • Καθαρισμός του φίλτρου (backwash) και προφίλτρου της αντλίας.
  • Μέτρηση και ρύθμιση των χημικών και του νερού.
  • Ρήψη των απαιτούμενων χημικών βάσει μετρήσεως.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας όλων των μηχανημάτων.